115-230VAC 50-60HZ

115-230VAC 50-60HZ

115-230VAC 50-60HZ

สัญลักษณ์ “115-230VAC 50-60Hz” หมายถึงข้อกำหนดทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อไปนี้คือความหมายของแต่ละส่วนของสัญลักษณ์:

  1. ช่วงแรงดันไฟฟ้า (115-230VAC): ค่านี้ระบุช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ยอมรับได้สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ หมายความว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC) ขั้นต่ำ 115 โวลต์ ไปจนถึงสูงสุด 230VAC อุปกรณ์ควรสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องภายในช่วงแรงดันไฟฟ้านี้
  2. ช่วงความถี่ (50-60Hz): หมายถึงช่วงความถี่อินพุตที่ยอมรับได้สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ หมายความว่าอุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับความถี่อินพุตที่เริ่มต้นจากขั้นต่ำ 50 เฮิรตซ์ (Hz) จนถึงสูงสุด 60 เฮิรตซ์ ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟควรอยู่ในช่วงนี้เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามที่ต้องการ