PSU MODEL: PS800-360-SOVB

PSU MODEL: PS800-360-SOVB

PSU MODEL: PS800-360-SOVB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเหมือนว่า “PSU MODEL: PS800-360-SOVB” จะเป็นชื่อรุ่นสำหรับหน่วยจ่ายไฟ (PSU) หน่วยจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับส่วนประกอบและวงจรภายในระบบ มีหลายรุ่นและการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดทั่วไปของข้อมูลที่คุณให้:

  • PSU MODEL : ส่วนนี้ของการกำหนดระบุว่าเป็นหน่วยจ่ายไฟและมีตัวระบุรุ่น
  • PS800-360-SOVB : ดูเหมือนจะเป็นหมายเลขรุ่นหรือตัวระบุเฉพาะสำหรับหน่วยจ่ายไฟ รหัสตัวอักษรและตัวเลขอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าที่ส่งออก ฟอร์มแฟกเตอร์ และข้อกำหนดอื่นๆ