หม้อแปลง

หม้อแปลง

หม้อแปลง

หม้อแปลง (Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากระบบหนึ่งไปยังระบบอื่นๆ โดยใช้หลักการการหมุนเวียนของสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Induction) เป็นหลักการทำงาน

หม้อแปลงประกอบด้วยสองหรือมากกว่าสองสายครอบ (Coil) ที่อยู่ใกล้กัน สายครอบแรกเรียกว่าหมายเลขสัญญาณหรือหมายเลขเข้า (Primary Coil) และสายครอบที่สองเรียกว่าหมายเลขสัญญาณหรือหมายเลขออก (Secondary Coil) โดยในกระบวนการทำงาน สายครอบหนึ่งจะถูกเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้า และสายครอบอีกสายหนึ่งจะเชื่อมต่อกับโหลดหรืออุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้า

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายครอบหมายเลขเข้า สนามแม่เหล็กจะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็ก (Electromagnetic Energy) ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในสายครอบหมายเลขออก กล่าวคือ หม้อแปลงจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากระบบหนึ่งไปยังระบบอื่นๆ

หม้อแปลงใช้ในหลายสถานการณ์ เช่นในระบบไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) เพื่อเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า หรือในระบบไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับไฟฟ