คอมพิวเตอร์ CNC

คอมพิวเตอร์ CNC

คอมพิวเตอร์ CNC

คอมพิวเตอร์ CNC หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการควบคุมและประมวลผลข้อมูลในเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ความแม่นยำสูงในการแกะสลัก, ขึ้นรูป, หล่อ, และตัดโลหะหรือวัสดุอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และการตัดของเครื่องจักร

คอมพิวเตอร์ CNC มีหน้าที่รองรับการทำงานของเครื่องจักร CNC โดยส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ CNC ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเมนบอร์ด, แรม, ฮาร์ดดิสก์, การ์ดแสดงผล, และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น การ์ดควบคุมเครื่องมือ, การ์ดสั่งการสั่นสะเทือน, หรือการ์ดเอนโคเดอร์ เป็นต้น ส่วนซอฟต์แวร์ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ, ไดรเวอร์, และโปรแกรมควบคุมเครื่อง CNC

การใช้คอมพิวเตอร์ CNC ช่วยลดเวลาในการตัดและแกะสลัก และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผลิตผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขแบบแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เช่นกัน